Jump to content

Nie chcieli szkolić Polaków


kerad

Recommended Posts

Nie chcieli szkolić Polaków, którzy "'zabiorą im pracę"

 

Francuzi z zakładów Waterman w Nantes odmówili szkolenia Polaków, którzy - według nich - zabierają im pracę. Zmiana stanowiska nastąpiła, gdy dyrekcja firmy "udobruchała" ich premiami w wysokości tysiąca euro.
 

Skan­dal wy­buchł, kiedy na jaw wy­szły plany prze­nie­sie­nia do Pol­ski biura ob­słu­gi klien­tów firmy pro­du­ku­ją­cej dro­gie pióra i dłu­go­pi­sy.

- Fran­cu­zi mają - zanim zo­sta­ną zwol­nie­ni - szko­lić Po­la­ków, któ­rzy będą póź­niej wy­ko­ny­wać ich pracę dwa razy ta­niej - grzmią nie­któ­re fran­cu­skie media, a me­to­dy kie­row­nic­twa ame­ry­kań­skiej firmy na­zy­wa­ją "szo­ku­ją­cy­mi".

Jesz­cze ostrzej­sze słowa pa­da­ją z ust przed­sta­wi­cie­li związ­ków za­wo­do­wych. Ich zda­niem, fran­cu­scy pra­cow­ni­cy są "po­ni­ża­ni i tor­tu­ro­wa­ni psy­chicz­nie".

- Tra­ci­my pracę i nie mamy za­mia­ru szko­lić tych, któ­rzy nam ją za­bie­ra­ją - uważa Thier­ry Cor­ma­ra­is z CFDT, cy­to­wa­ny przez te­le­wi­zję LCI. Dzia­łacz do­da­je, że jest zdu­mio­ny dzia­ła­nia­mi dy­rek­cji i za­zna­cza, że do Po­la­ków "nic nie ma".

Kie­row­nic­two za­kła­du po­sta­no­wi­ło szyb­ko dzia­łać i wy­pła­ci­ło po ty­siąc euro każ­de­mu pra­cow­ni­ko­wi, który wy­szko­li Po­la­ka. Dzię­ki temu straj­ku udało się unik­nąć.

 

http://wiadomosci.onet.pl/wielka-brytania-i-irlandia/nie-chcieli-szkolic-polakow-ktorzy-zabiora-im-prace/7dnk7

Edited by kerad
Link to comment
Share on other sites

Szczerze mówiąc nie dziwię się tym pracownikom. Na podstawie tego artykułu uważam, że to raczej dyrekcja zakładu stworzyła całą tę niezręczną sytuację i postawiła pracowników w bardzo dziwnym, dwuznacznym położeniu. Panowie menedżerowie się nie popisali, taka jest moja opinia :).

Edited by endoor
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...